Kiny

RecruitRecruit

ContactUs

Zip Code: 518000

Linkman: Shiyuan Zhu

Tellephone: 0755-61508003

Fax: 0755-61508006

Mobile Phone: 13502824989

Email: zhsy313@163.com

ContactUs